Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ANIELSKISKLEPIK.COM
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. RODO

 


Sklep Internetowy www.anielskisklepik.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne
dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.anielskisklepik.com prowadzony
jest przez RENATĘ LEWANDOWSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RENATA
LEWANDOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Działowskiego
12c/42 87-100 Toruń, NIP 8790084052, REGON 871179036, adres poczty elektronicznej:
anielskisklepik@gmail.com, numer telefonu: 606326665
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej
i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w
oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w
ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Przykładowy wzór regulaminu sklepu
internetowego dla klientów spółki Dreamcommerce SA dostosowany do przepisów do ustawy o prawach
konsumenta – wersja 1.6. z dnia 10 stycznia 2017 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i
promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.anielskisklepik.com na platformie sklepowej Shoper.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – RENATA LEWANDOWSKA prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą RENATA LEWANDOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ul. Działowskiego 12c/42 87-100 Toruń NIP 8790084052, REGON 871179036, adres poczty
elektronicznej: anielskisklepik@gmail.com, numer telefonu: 606326665.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków
przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”
oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy,
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: anielskisklepik@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Działowskiego 12c/42 87-100 Toruń
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1)
po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem
albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z
chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anielskisklepik@gmail.com lub też pisemnie na adres:
ul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w
wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest
do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na
przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: ul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anielskisklepik@gmail.com
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient
jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard,
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu przelewy24 – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Obsługę płatności
elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.4.1.1. Przelwey24 - DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173- 38-52, REGON 634509164

4.2. Termin płatności

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności
przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń, w
godzinach od 09:00 do 17:00.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni
Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości
do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta
liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anielskisklepik@gmail.com;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi
to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany
rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą
cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń. W przypadku Klienta będącego
konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego
konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób
jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom
w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do
stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego
ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia
czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY
ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anielskisklepik@gmail.com
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
o Prawach Konsumenta 8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku
dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy
przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
może zwrócić Produkt na adresul. Konstytucji 3 maja 10/11d 87-100 Toruń
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który
wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której
konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie
w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
10.4.1. pisemnie na adres: ul. Konstytucji3 maja10/11d 87-100 Toruń
10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anielskisklepik@gmail.com
10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane
niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane
są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej
umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym
(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych
osobowych, które przekazałeś/aś nam za pośrednictwem serwisu www.anielskisklepik.com.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Renata Lewandowska, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą: Renata Lewandowska z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul.
Zygmunta Działowskiego, nr 12 c, lok 42, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 8790084052 oraz statystycznej REGON
871179036, tel.: 606 326 665.
3. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych opracowaliśmy System Ochrony Danych
Osobowych, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“ oraz zgodny z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
4. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych
wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Z uwagi na prowadzoną działalnością przedstawiamy możliwe cele w związku, z którymi
może dojść do zbierania danych osobowych:
a) zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania
umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
b) rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres
trwania rękojmi lub rozliczenia reklamacji;
c) założenie i prowadzenia konta Klienta, realizacja zamówień złożonych w Sklepie
Internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej
komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony
interes Firmy.
d) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu
prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
e) archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
6. Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom tj.:
a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
c) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

7. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów
korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest

2
inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
8. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu. Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do
wniesienia skargi na Administratora danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza
wskazane rozporządzenie.
10. Prawo do ochrony przed sądem. Zgodnie z art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz także prawo do
skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli uznasz, że prawa przysługujące na mocy
wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z
naruszeniem rozporządzenia.
11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od Twojej zgody,
jednakże jest konieczne dla zawarcia umowy sprzedaży. Brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwi jej zawarcie .
12. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
13. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych osobowych nie będzie podejmował
wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
14. Pliki cookies (ciasteczka). Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
a) Administrator danych osobowych może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies
podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w
następujących celach:
 identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
pokazywania, że są zalogowani;

3
 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub
danych logowania do Sklepu Internetowego;
 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony)
oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony Sklepu Internetowego.

b) Informujemy Cię, że standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika, czyli na Twoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać
zmienione przez Ciebie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu
na urządzenia użytkownika.
c) Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
d) Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
e) Pamiętaj, że zmiana ustawień w Twojej przeglądarce internetowej może uniemożliwić Ci
poprawne wyświetlanie i działanie naszych serwisów.

15. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są
ujawniane osobom trzecim.
16. Postanowienia końcowe.
a) Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
b) Administrator danych osobowych odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 certyfikat SSL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl